Innovatie zorgberoepen & opleidingen

Innovatie zorgberoepen & opleidingen

NU’91 is positief over het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ van het Zorginstituut Nederland.

Ook de Tweede Kamer en de minister van VWS, Edith Schippers zijn tevreden met de initiatieven en ontwikkelingen in regio’s en gezondheidszorginstellingen om anders te kijken, leren en doen in de gezondheidszorg en stimuleren en financieren nieuwe initiatieven voor de komende twee jaar.

De manier waarop in Nederland zorg gevraagd en aangeboden wordt, is aan het veranderen. We hebben als samenleving steeds meer behoefte aan het voeren van eigen regie over ons leven. Technologische ontwikkelingen helpen ons daarbij. Van burgers wordt gevraagd eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid en zorg en voor de zorg voor elkaar. Veel mensen willen en kunnen dat, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Deze nieuwe manier van denken over onze gezondheidszorg maakt dat het van groot belang is dat zowel de professionals als de burgers anders gaan kijken, leren en doen.

Nieuwe visie op gezondheidszorg; focus op functioneren, veerkracht, eigen regie

Deze  manier van anders kijken vraagt ook van de zorgprofessional een andere manier van professionele zorg verlenen. We weten dat er hard gewerkt wordt om het onderscheid tussen de hbo- en mbo verpleegkundige in de wet BIG  te regelen. Maar ook zijn er steeds meer initiatieven van gezondheidszorginstellingen om het onderscheid ook op de werkvloer te realiseren. Een van de opvallende veranderingen is de nieuwe visie op gezondheid. De focus op aandoeningen, ziekte en zorg zoals nu in de visie op gezondheid staat, gaat veranderen.  In de nabije toekomst verschuift de focus naar hoe kan de zorgvrager met of zonder beperking het beste  functioneren en het hebben van veerkracht en eigen regie van burgers.  Dat geldt ook voor degene die zorg verleent.  Dit betekent onder andere dat de zorgprofessional meer gaat denken vanuit de vraag  van de zorgvrager hoe in het dagelijkse leven te kunnen functioneren. En zich meer richt op interventies   en gezamenlijke projecten  met andere lijnen en sectoren zoals welzijn en de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Muren verdwijnen; intersectoraal en multidisciplinair

Op dit moment is de zorg nog erg verkokerd en professionals worden voor afgebakende beroepen, sectoren en lijnen opgeleid. De commissies ‘Zorgpact’ en ‘Innovatie Zorgberoepen en opleidingen’ gaat de komende jaren initiatieven ondersteunen om de zittende professional en komende professional anders te leren kijken en doen. Zodat in 2030 de beroepen in gezondheidszorg en welzijn aansluiten bij de nieuwe visie op gezondheid.

Langlopend programma gefinancierd en ondersteund door Rijksoverheid

De commissie adviseert de rijksoverheid het initiatief te nemen om een langlopend programma in te stellen onder aansturing van een programmaleider met statuur en gezag.  In een meerjarenplan zullen de regionale samenwerkingen tussen arbeidsmarkt en opleiders versterkt worden. Uitwisseling van concrete praktijkvoorbeelden wordt ondersteund en nieuwe kennis verspreid. 

Voor meer informatie: Anja Cremers, beleidsmedewerker NU’91/ a.cremers@nu91.nl  / 030-2964144 / https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/08/zorgpact-wordt-twee-jaar-verlengd

Actiecode ontvangen?

Klik hier