NU’91 inzet nieuwe cao VVT

NU’91 inzet nieuwe cao VVT

De VVT sector is volop in beweging. Door wetgeving en verandering van het zorglandschap in de sector gaan de veranderingen gepaard met grote snelheid. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector. In het domein van de WMO zien we dat er verlies aan werkgelegenheid ontstaat, omdat door zowel overheid als door gemeentes andere keuzes zijn en worden gemaakt.

 

Aan de kant van de wet langdurige zorg en zorgverzekeringswet zien we een steeds groter wordende wens naar hoger opgeleide professionals. Professionals die veelal in zelfsturende en kleinschalige teams kwalitatief hoogwaardige zorg moeten verlenen in complexe situaties waarbij een groot beroep wordt gedaan op de deskundige inventiviteit van de zorgverlener.

 

Al deze veranderingen hebben gevolgen voor de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en niet in de minste plaats hoe een cao dit proces kan ondersteunen dan wel beperken. Dit zijn de dilemma’s waar we de komende jaren voor staan.

 

Op basis van de reacties van de NU’91 leden is de inzet voor de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT tot stand gekomen. De onderhandelingen zijn op 14 en 15 april gestart met een eerste verkenning tussen partijen.

 

Houd www.nu91.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

 

Thema’s cao VVT 

Kanteling werktijden

In de huidige cao zijn afspraken gemaakt over zeggenschap van de werknemer over werktijden. Deze afspraken zijn  nog niet overal geïmplementeerd. De discussie over roosters/ werktijden en de zeggenschap hierover vinden op veel plaatsen in het land plaats. NU’91 wil afspraken maken hoe we de implementatie van de afspraken rondom deze zeggenschap op werktijden kunnen verbreden. In ieder geval wil NU’91 een dwingende afspraak over de uiteindelijke datum van invoering.

 

Zelfsturende teams

In veel organisaties binnen de VVT is het begrip zelfsturende teams ingevoerd. NU’91 constateert dat de randvoorwaarden rondom de invoering van deze zelfsturende teams vaak niet of onvoldoende aanwezig zijn. Wij komen vaak tegen dat zelfsturing een doel op zich is terwijl het een middel is om de zorg rondom cliënten efficiënter te kunnen organiseren. De Cao zou dit proces moeten ondersteunen en faciliteren. NU’91 wil een set van kaders opnemen in de cao die als leidraad kunnen worden gebruikt door organisaties , ondernemingsraden en werknemers bij het opzetten van zelfsturende teams.

 

Registratie en herregistratie wet BIG

NU’91 wil dat de kosten verbonden aan registratie en herregistratie in het kader van de wet BIG worden vergoed door de werkgever.

 

Scholing en ontwikkeling

NU’91 wil afspraken maken in deze cao over het recht op scholing. De sector is constant in beweging en dit vraagt om weerbare werknemers die binnen deze ontwikkelingen kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen blijven leveren. Hier is scholing en ontwikkelingen een voorwaarde voor en kan en mag niet leiden tot discussie over nut en noodzaak.

 

Inkomen

NU’91 eist een marktconforme structurele loonsverhoging.

Al in de vorige cao is ingezet op het bereiken van een volwaardige dertiende maand in de eindejaarsuitkering. Ook in de komende onderhandelingen  zetten wij in op een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering.

 

ORT

In de aanloop naar deze onderhandelingen heeft NU’91 met werkgevers informeel verkend hoe doorbetaling ORT tijdens vakantie en verlof een plaats kan krijgen in de cao. Er is gesproken over een regeling over het verleden[ je hebt als individu recht op een nabetaling over 5 jaar ORT betaling tijdens vakantie] en een regeling voor de toekomst [ per welke datum word ORT tijdens vakantie uitbetaald.]  Tot een afspraak heeft dit nog niet geleid.

 

Wij willen een regeling die recht doet aan het verleden waarbij de werknemer een individueel aanbod krijgt die recht doet aan de eerdere uitspraken Europees hof van justitie en Nederlandse rechters. Wij willen dat de regeling doorbetaling ORT tijdens vakantie  en verlof voor nu en de toekomst ingaat vanaf 1-4-2016 , dit is namelijk ingangsdatum nieuwe cao.

Actiecode ontvangen?

Klik hier