NU’91 steunt alternatief plan VCP voor afgewogen pensioencontract

NU’91 steunt alternatief plan VCP voor afgewogen pensioencontract

NU’91 steunt het alternatieve plan van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) voor het pensioenstelsel. Het is een helder pensioencontract waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

 

Aanleiding

De afgelopen maanden is er impasse bereikt omdat er geen draagvlak is voor het afschaffen van het huidig pensioenstelsel. In het huidige stelsel zit spanning omdat het beeld is ontstaan dat jongeren tegen hun wil in voor ouderen denken te betalen; al dan niet terecht. Ook dreigt er een korting voor de gepensioneerden vanwege een te lage rekenrente. Om uit de impasse te komen heeft de VCP haar verantwoordelijkheid genomen door te komen met dit alternatieve plan.

Minister Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid) stelt de volgende maatregelen voor:

  • De pensioenregeling wordt omgevormd van een collectieve regeling waarin generaties voor elkaars uitkering sparen naar een premieregeling waarbij de ingelegde premie bepalend wordt voor de eigen uitkering. Hiermee beoogt de minister meer eigen keuze en meer flexibiliteit in het pensioenstelsel.
  • Op die manier wordt de solidariteit tussen generaties losgelaten en denken jongeren niet meer te betalen voor ouderen. Bij afspraken over een andere rekensystematiek is de minister bereid de pensioenkorting per 1 januari 2020 los te laten. Indexatie en korten van pensioenen wordt in de toekomst echter sneller mogelijk.
  • De kosten voor het nadelig effect van deze wijziging van het stelsel bedragen 60-100 miljard. De doorsneepremie die nu voor jong en oud gelijk is wordt afgeschaft. Een jongere kan minder premie betalen, omdat zijn/haar premie langer kan renderen.

Net als de VCP wil NU’91 dat het pensioen voor deelnemers in alle fondsen en in alle pensioenregelingen netjes geregeld wordt. De overheid zal bij een wijziging van het pensioenstelsel - dat geldt als beste systeem in Europa - de kosten van de nadelige effecten voor haar rekening moeten nemen. Doet ze dat niet, dan is afschaffing van de doorsneesystematiek niet acceptabel voor VCP en NU91. De aanpassingen in het pensioencontract zoals VCP voorstelt, kunnen wel doorgaan en geven daarmee een oplossing om tegemoet te treden aan een pensioenregeling die gebaseerd is en blijft op solidariteit en collectiviteit.

 

Solidariteit

Voor NU’91 is een zo groot mogelijke solidariteit en collectiviteit tussen de generaties zorgprofessionals het uitgangspunt. Een pensioenregeling waarin iedereen voor zichzelf zorgt, past daar niet bij. Zorgen voor elkaar – en dat is van de mensen in de zorg elke dag weer doen - is waar NU’91 voor staat. In het voorstel van minister Koolmees dreigt de solidariteit tussen generaties losgelaten te worden. En solidariteit is nu juist de kracht van het huidige stelsel. De groep 40- tot 60-jarigen wordt in het voorstel van de minister hard getroffen, zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat.  De collectiviteit heeft ervoor gezorgd dat er forse buffers zijn opgebouwd in de afgelopen jaren door beleggingen. Deze resultaten waren met een individueel pensioen nooit bereikt. Een pensioenstelselwijziging, zonder compensatie is voor NU’91 onacceptabel. Daarom steunt NU’91 het standpunt van VCP en het alternatieve contract.

 

Inhoud pensioencontract en Ambitie

Het plan gaat uit van de ambitie dat iedereen in 42 jaar tijd een pensioen opbouwt van 80 procent van het middelloon. Uitkeringen groeien tenminste gemiddeld mee met de inflatie. Het plan zorgt er aan de voorkant voor, dat de premie voldoende is om erop te kunnen vertrouwen dat deze ambitie gehaald kan worden. Voor de deelnemers is het dan ook een pensioenplan op basis van een uitkering. Dat geeft houvast met een stabiele premie die structureel voldoende is. Door het terugbrengen van de invloed van de rente op de pensioenuitkomsten, kiest het plan voor een transparant en uitlegbaar systeem. In het alternatieve plan wordt gewerkt met een vast rekenrendement. Zo wordt er een stabiele premie gerealiseerd. Tevens wordt daarmee de grote rentegevoeligheid van het huidige systeem opgelost. Een vast rekenrendement is dus in het belang van werkgevers en werknemers.

 

Pensioen met voldoende zekerheden

NU’91 is samen met de VCP van mening dat het plan past bij de huidige tijd en de toekomst. Iedereen moet kunnen  genieten van een goede oude dag, ondanks toenemende onzekerheden.  Daar hoort een pensioen bij met voldoende zekerheden. En een stelsel dat uitlegbaar en relatief eenvoudig is en waarbij collectiviteit en solidariteit behouden blijven. Dat komt ten goede aan het herstel van vertrouwen. 

 

Oproep

Met dit bericht roept NU’91 de politiek en overige vakcentrales op om op korte termijn over het pensioenplan van de VCP in gesprek te gaan. En een einde te maken aan de onzekerheid van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. NU’91 overlegt met de VCP op welke wijze wij hen actief kunnen ondersteunen om bovenstaand doel te bereiken.

 

Verdere informatie

Klik hier voor de algemene Q&A over het pensioenvoorstel

Klik hier voor de technische Q&A over het pensioenvoorstel

Lees hier het artikel over het VCP-pensioenvoorstel in het FD van 23 mei

 

Actiecode ontvangen?

Klik hier